Voorwaarden

Starmans & Lamers Advocaten is een (openbare) maatschap die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering

Het kantoor heeft een voor advocaten verplichte beroeps- aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd door de beroeps- aansprakelijkheidsverzekering.

Betalingen van declaraties dient binnen 14 dagen na ontvangst te geschieden. Het kantoor hanteert een interne klachtenregeling bij geschillen.

Privacyverklaring Starmans & Lamers Advocaten

Omdat het onmogelijk is juridische diensten en rechtsbijstand (in of buiten rechte) te verlenen zonder dat daar persoonsgegevens aan te pas komen, verwerkt Starmans & Lamers Advocaten dit soort gegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe de verwerking plaats vindt en wat uw rechten zijn. 

Contactgegevens:
Kruisstraat 307
3581 GK Utrecht 
T: 030 – 234 0101
F: 030 232 1313
E: info@sladvocaten.nl
@: www.sladvocaten.nl  

Persoonsgegevens die worden verwerkt
In het kader van de aangeboden juridische dienstverlening worden (gevoelige en bijzondere) persoonsgegevens verwerkt. Dit is inherent aan de dienstverlening en noodzakelijk voor een goede uitvoering van de gegeven opdracht. Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan voor deze dienstverlening nodig is en verwerkte gegevens worden vastgelegd in een verwerkingsregister. Deze gegevens worden verstrekt door uzelf, of in overleg met u verzameld, bijvoorbeeld door deze bij de wederpartij of de rechtbank op te vragen. De volgende gegevens worden onder andere verwerkt:

 • NAW-gegevens
 • BSN-nummer
 • Geboortedatum/plaats
 • Geslacht
 • Gegevens inzake werk/werkgever/inkomen
 • Bankgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Uiterlijke kenmerken
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens over gezinssituatie
 • Foto’s/camerabeelden
 • Parketnummers
 • Justitiële documentatie

U bent nooit verplicht persoonsgegevens te verstrekken. Een tekort aan relevante persoonsgegevens kan er echter toe leiden dat een opdracht niet wordt aangenomen of voortgezet. Ook kan dit ertoe leiden dat uw belangen niet optimaal kunnen worden behartigd. Met het verstrekken van de gegevens wordt u geacht (expliciet) toestemming te geven voor het verwerken hiervan.

Verwerkingsdoelen en -grondslagen 
Starmans & Lamers Advocaten verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het verrichten van de aangeboden diensten (juridische bijstand in en buiten rechte);
 • Het voldoen aan een gegeven opdracht c.q. het uitvoering geven aan een overeenkomst; 
 • Om contact met u op te nemen;
 • Voor het afhandelen van uw betaling;
 • In het kader van de nakoming van de op Starmans & Lamers Advocaten rustende (wettelijke) verplichtingen;
 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Starmans & Lamers Advocaten/ mr. C.N.G.M. Starmans en mr. M.J. Lamers.

Persoonsgegevens worden verwerkt op grond van artikel 6, lid 1, sub a, artikel 6, lid 1, sub b, artikel 9, lid 2, sub f en artikel 10 Algemene Verordening Persoonsgegevens. 

Bewaartermijnen
De persoonsgegevens worden bewaard conform de door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven bewaartermijnen. Op grond van de NOvA gelden de volgende minimale bewaartermijnen: 

 • zaakdossiers: vijf jaar na het afsluiten van een zaak 
 • administratieve gegevens: zeven jaar (het betreft hier ihb de financiële administratie). 

Zaakdossiers zullen dus na vijf jaar worden vernietigd en administratieve gegevens na zeven jaar.

Klachten

Wilt u een klacht indienen? Gebruik daarvoor het contactformulier en kies bij 'Betreft' voor 'Klacht'. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt niet aan derden verstrekt.